Tips&råd

Vad innebär CE-märkning av dörrar?

 

CE-märkningens betydelse

Bokstäverna CE står förkortat för Conformité Européenne vilket betyder att våra dörrar är överensstämmande med EG-direktiv.

När det finns ett CE-märke på produkter innebär det att importör eller tillverkare intygar att den uppfyller EU:s säkerhets-, miljö- och hälsokrav. CE-märket säkerställer även fri handel inom EU. För att ta reda på vad som gäller för varje produkt så behöver du de föreskrifter som överför direktiven. Kraven som EU:s direktiv har ska ha överförts till svenska regler. Även bruksanvisningen som medföljer produkten ska vara på svenska. Motsvarande regler gäller i övriga EU-länder.

Vem certifierar och CE-märker våra dörrar?

Att certifiera våra dörrar innebär att vår organisation låter en utomstående, neutral part granska och bedöma om de uppfyller de krav som finns i respektive produktstandard.

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, bestämmer vilka som kan utfärda certifikat för dörrar.

CE-märket betyder att tillverkaren eller importören lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produkten.

 

CE-märkning av dörr är lika med uppfyllda säkerhetskrav

Till en CE-märkt dörr hör också ett dokument där tillverkaren (CH Industry) försäkrar att varan överensstämmer med EU:s säkerhetskrav. Det kallas en ”försäkran om överensstämmelse”. Vissa produkter kan ses som särskilt riskfyllda och kanske behöver testas. Då ställs krav att tillverkaren ska använda sig av ett eller flera oberoende tredjepartsorgan, benämnda ”anmälda organ”.

Dessa tredjepartsorgan är erkända och kompetensbedömda av EU:s medlemsstater att prova, certifiera och kontrollera. Svenska Skydd AB använder Research Institutes of Sweden (Rise) för ändamålet.

 

Vilka egenskaper hos dörrar ska redovisas i Sverige?

Svenska byggregler är funktionsbaserade och dess karaktär innebär att avsedd användning av dörrar är avgörande för vilka väsentliga egenskaper som är värdefulla att redovisa för dörrar vid försäljning i Sverige. Egenskaperna för en ytterdörr till ett kallförråd kan skilja sig markant i jämförelse med en ytterdörr till exempelvis en villa.

 

Dörrar och portar med brandegenskaper

Tillägg av standarden SS-EN 16034 gör det även möjligt att CE-märka ytterdörrar och motordrivna portar med brandegenskaper. Detta gäller i kombination med standarderna SS-EN 14351–1 respektive SS-EN 13241–1.

Detta innebär att CE-märkningen för dessa produkter görs mot SS-EN 16034 och antingen SS-EN 14351-1 eller SS-EN 13241-1, och hänvisning till båda standarderna ska finnas i prestandadeklarationen. I prestandadeklarationen anges detta. Hänvisning till båda standarderna ska också finnas i CE-märkningen.

För brand- och rökegenskaper gäller AVCP-system 1 även om övriga egenskaper i produktstandarderna är föremål för andra system.

Samexistensperioden för SS-EN 16034 gick ut den 1 november 2019 och då blev det obligatoriskt att CE-märka ytterdörrar och portar med brandegenskaper.

 

Olika direktiv inom olika områden

Ett 20-tal direktiv är framtagna av EU. Tillsynen av dessa sköts av Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Konsumentverket och Läkemedelsverket. För dörrar är Boverket ansvarig tillsynsmyndighet.

 

Marknadstillträde, kontroll och förbud

Produkter som ska ut på marknaden måste uppfylla god säkerhetsteknisk praxis. Detta sker normalt genom att kraven i gällande standard uppfylls. Dokumentation sker genom EG-försäkran, tekniskt underlag och med avslutande CE-märkning av produkten.

 

Marknadskontroll

Marknadskontroll menat för dörrar är att Boverket kontrollerar produkterna när de väl finns ute på marknaden. Myndigheten kontrollerar att produkten uppfyller de krav som är gällande och vidtar åtgärder om produkterna inte motsvarar kraven.

 

Harmonisering

Huvudregel inom EU är att produkter som lagligen säljs inom EU-länder, ska kunna marknadsföras fritt i de övriga länderna. För merparten produkter räcker det med en EG-försäkran om överensstämmelse att produkterna uppfyller kraven men att det i vissa fall är nödvändigt med en bedömning från tredje part (certifierings- eller provningssorgan). Rise är ett sådant organ.

 

Säljförbud

Tillverkare och importörer ansvarar för en varas säkerhet. Produkter förbjuds att släppas ut på marknaden om det är så att de inte anses säkra utan istället kan orsaka ohälsa och olycksfall.

 

Varningsinformation och produktåterkallelse

Om särskild risk finns kan leverantören åläggas att lämna utförlig varningsinformation eller kalla tillbaka en produkt. Ett sådant föreläggande förenas med vite. Varningsinformationen ska tillhandahållas av leverantören till de som innehar produkten och den ska lämnas så att den kommer de berörda till kännedom, genom meddelanden, annonsering eller annan typ av marknadsaktivitet.

En återkallelse gäller alla exemplar av produkten. Detta kan innebära att leverantören åtgärdar felet som skaderisken gäller, att leverantören återtar varan och levererar en annan felfri vara av samma eller motsvarande sort, eller att leverantören tar tillbaka varan och ersätter den ekonomiskt.

 

Åtalsanmälan

Regelbrott om märkning eller produktinformation, kontroll och provning, eller tillståndsregler samt godkännande eller annat bevis om gällande kravs överensstämmelse för tekniska anordningar är straffsanktionerade och ska prövas av åklagare.

Byggprodukter (305/2011/EU)
Ansvarig myndighet är Boverket.

 

Falsk CE-märkning

Påståenden finns om en s.k. China Export-symbol som är snarlik den officiella CE-logotypen. Skillnaden enligt utsago är att den kinesiska symbolen har ett kortare avstånd mellan bokstäverna C och E i jämförelse med den äkta CE-symbolen. Påståendet har aldrig bevisats och officiella källor, exempelvis företrädare för europeiska parlamentet, menar att inga sådana märkningar har kunnat påvisas.

Det officiella svaret från Europeiska kommissionen är att historien om Chinese Export-märkning bara en missuppfattning och möjligen ett så kallat ”Internet hoax” eller ett försök att misskreditera (eller helt enkelt skämta om) kinesiska varor. Det finns idag ingen och har heller aldrig funnits något ”officiellt” China Export-märke. Det rör sig förmodligen om felaktiga CE-märkningar som kan finnas både på produkter som uppfyller kraven och sådana som inte gör det. Inom EU ses detta märke som ett CE-märke och om produkterna inte uppfyller kraven, så får de inte säljas.

På bild: Ulrik Englund, koncernchef

Du kanske också gillar...

Inga kommentarer

Lämna ett svar