Säkerhetsdörrar

Tester av säkerhetsdörrar

 

Säkerhetsdörrars uppgift

Säkerhetsdörrarnas uppgift är bland annat att skydda mot inbrott. Hur väl dörrarna står emot inbrott testas på olika sätt och testerna visar om dörren klarar den inbrottsklass som den är byggd för att klara av. SS-EN 1627 har inbrottsklasser RC1 till RC6. För lägenhetsdörrar används vanligast RC 3. RC betyder Resistance Class.
 

Var testas dörrarna?

Provningarna genomförs hos ett godkänt provningsinstitut och certifieras av ett (ackrediterat) certifieringsinstitut. Tillverkningen sker på CH Industry, som är ett dotterbolag till Svenska Skydd. Vi anlitar Research Institutes of Sweden (Rise) för provningar för inbrottsskydd, samt Sveriges Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC) för certifiering och tillverkningskontroll för inbrottsskydd.
 

Hur testar man dörrarna?

För standarden provas säkerhetsdörrens mekaniska stabilitet samt förmågan att motstå manuellt inbrottsförsök. För mekanisk stabilitet varierar krafter och tillåtna formförändringar för de olika klasserna. För det manuella inbrottsprovet används olika verktyg samt olika lång angreppstid i de olika inbrottsklasserna.

Som konkret exempel gäller i RC3 enl. SS-EN 1627 att:

  • Statiskt test: sker genom att mekanisk stabilitet provas genom att man trycker med krafter upp till 6 kN mot låset och 3 kN mot dörrbladshörn
  • Dynamiskt test: sker genom att en 50 kg tung sandfylld vikt slungas mot dörrbladet från ett visst avstånd med en viss vinkel.
  • Mekaniskt test: sker genom att två personer från provningslaboratoriet gör ett inbrottsförsök med verktyg som: skruvmejslar, 700 mm kofot, kilar, etc. Dörren angrips under 5 minuter effektivt (totalt max 20 minuter inklusive vilo- och eftertanketid). Angrepp sker mot lås, dörrblad, gångjärn. Säkerhetsdörren klarar provet om den inte öppnats inom tiden, eller man inte kunnat skapa en öppning större än 10 mm i dörren.

Säkerhetsdörrar CH 133/CH 333 är rekommenderade lägenhetsdörrar vid trapphusrenoveringar. Båda är klassade och certifierade enligt SS-EN 1627 i Resistance class RC3. Är det dessutom en godkänd låskista i dörren får den ett ytterligare certifikat och får då skyltas även med SSF 1078.
 

Brandklassade dörrar

BBR föreskriver att lägenheter ska ha brandklassade dörrar. Klassen ska vara EI30 enl. gamla standarden som fortfarande finns på dispens under samexistensperioden, men är förbjuden att testa för sedan 1 september 2016. När EI 30 försvinner gäller

EI 2 15/EW 30 eller EI 2 30, som är den nya klassningen för lägenheter.
 

Standard för brandklassade säkerhetsdörrar

I den nya standarden utförs brandtesterna på en komplett dörr med lås, beslag, karm mm. Efter testet står det i typgodkännande eller CE-certifikat tillsammans med prestandadeklaration vilka krav som uppfyllts, samt vilka lås och beslag dörren är godkänd med. Eftersom dörren är testad i sin helhet innebär det att inga komponenter får bytas ut utan att dörren testas på nytt.
 

Brandtest av dörr

Vid brandprovet tillsluter dörren en öppning i en stor ugn. Ugnen eldas i 30 eller 60 minuter, beroende på önskad klass.

För att klara den nya standarden provas två dörrar. En utåtgående och en inåtgående, så att samma brandskydd finns på båda sidor om dörren. Dörren blir godkänd om temperaturen på utsidan underskrider viss temperatur. Temperaturen mäts även på karmen i den nya standarden. Dessutom får inte lågor uppträda under provet. Provningarna för brandklassning görs hos Research Institutes of Sweden (Rise).
 

Rökgastäta säkerhetsdörrar

Inandning av giftig rök är den vanligaste dödsorsaken vid bostadsbränder. Från 2013 är det därför lag på att alla dörrar som monteras i lägenheter ska vara brandgastäta.

Det som testas är om dörren är tillräckligt tät för att kunna stå emot brandgas vid olika röktemperaturer och tryckskillnader. Dörren testas både mot varm gas S200 och mot rumstempererad gas Sa. Provningen sker från båda sidor av dörren.

  • Brandgastätheten vid S200 provas i röktemperaturen 200⁰C. Det mäts i m3/h. Vid tryck 50Pa. Genomströmningen får inte överstiga 20 m3/h.
  • Brandgastätheten vid Sa provas i röktemperaturen 20⁰C.Det mäts i m3/h/m. Vid tryck 25Pa. Genomströmningen får inte överstiga 3m3/h/m.

Klarar dörren kravet för S200 klarar den automatiskt kravet för Sa och därför beskrivs märkningen oftast som Sa/S200, men ibland bara S200.
 

Ljudklassade dörrar

Tystnaden är en sällsynt men efterfrågad kvalitet för många. Bättre ljudreducering är ett av de största önskemålen hos lägenhetsinnehavarna.

Ljudreduktionen (som även kallas transmissionsförlust eller ljudreduktionstal) mäts i enheten: R dB. Det är ett mått på hur effektivt t.ex. väggar, golv eller dörrar begränsar ljudet att passera vidare. Begreppet Rw innebär att testet har genomförts i ett laboratorium medan R´w innebär att testet är utfört i en miljö som liknar verkligheten. Dörrar kan ljudklassas i klass R´w 30dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB samt 50 dB.
Svenska Skydds lägenhetsdörrar finns i klass 35, samt 40 dB. Vid utbyte av dörrar är 35 dB minimikravet. I nybyggnation krävs 40 dB ljudklass. Numera mäts ljudreduktion i stället för ljudklass. Ljudreduktion visar det verkliga värdet.
 

Test av ljudreduktion

Ljudprovet görs genom att dörren monteras mellan ett sändarrum/högtalarrum och ett mottagarrum. Man mäter hur många dB lägre ljudet är (luftljudsisoleringen) på andra sidan den stängda ljudklassade dörren. Provningarna för ljudklassning gör hos Research Institutes of Sweden (Rise).

För trapphusrenoveringar säljs oftast våra säkerhetsdörrar med ljudreduktion 40 dB. Svenska Skydds erfarenhet visar att de boende ofta blir nöjda med den ljudkomfort en Säkerhetsdörr med ljudreduktion 40 dB ger. Skulle någon enskild kund vara speciellt känslig för ljud, så finns Säkerhetsdörrar i 44 dB att tillgå.

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt dörrar för ditt projekt

Du kanske också gillar...

Inga kommentarer

Lämna ett svar