Trapphusrenovering

Personalliggare – ID 06 vid byte till nya säkerhetsdörrar/trapphusrenovering

Byggbranschen har själva tagit initiativet till att det blir lagkrav på personalliggare. Till viss del för att komma tillrätta med svartjobbare, men framförallt för att få bättre kontroll över byggarbetsplatser och nå en högre säkerhet för dem som jobbar där. När vi utför trapphusrenoveringar jobbar vi ofta med flera entreprenörer såsom golvläggare, elektriker mfl

När måste man ha en personalliggare för att renovera trapphuset?

  • Entreprenad där den sammanlagda kostnaden för renoveringen/bygget på byggarbetsplatsen överstiger fyra prisbasbelopp (för närvarande 177 200 kr år 2016).

Vem är Byggherre?

Byggherre är du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Till exempel enskilda näringsidkare och aktiebolag liksom andra former av juridiska personer, statliga verk, kommuner och landsting kan vara byggherrar

Som byggherre ska du se till att det finns rätt utrustning för att föra personalliggare på byggarbetsplatsen. Utrustningen ska uppfylla följande grundkrav:

  • Som byggherre ska du ha ständig elektronisk tillgång till den samlade personalliggaren, det vill säga samtliga entreprenörers personalliggare för en viss byggarbetsplats och alla uppgifter som ingår.
  • Skatteverket ska vid ett kontrollbesök på byggarbetsplatsen omedelbart kunna läsa alla uppgifter i den samlade personalliggaren, på skärm eller papper, med eventuella krypterade uppgifter dekrypterade.

Elektroniska personalliggare kan kräva komplexa tekniska system som måste anpassas efter användarnas behov. Det finns inget krav på certifiering av systemet utan val av system kan göras utifrån de som erbjuds på marknaden. Det är dock viktigt att se till att systemet tillhandahåller en elektronisk personalliggare som uppfyller de krav som framgår av 9 kap 5 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) och Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2015:6.

Överlåtelse av skyldigheterna till entreprenören

Du kan genom skriftligt avtal med Svenska skydd, som får i uppdrag att självständigt ansvara för arbetets utförande även fullgöra alla byggherrens skyldigheter enligt bestämmelserna om personalliggare i byggbranschen (anmälningsskyldigheter, skyldighet att tillhandahålla utrustning och skyldighet att hålla personalliggare tillgänglig för Skatteverket).

Du kan alltså överlåta skyldigheterna till oss på Svenska skydd. Ni kan däremot inte överlåta vid delad entreprenad. Det är inte möjligt att överlåta delar av byggherrens skyldigheter.

När en byggherre överlåtit skyldigheterna ska den som har övertagit ansvaret fullgöra dem och ska därmed ange sitt person-/organisationsnummer i anmälan.

Entreprenörens skyldigheter

Som entreprenör ska vi föra personalliggare över de personer som är verksamma i entreprenaden. För in uppgifter i personalliggaren.

Som entreprenör är vi ansvarig för att dessa uppgifter förs in i personalliggaren:

  • Namn samt ditt personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer.
  • Byggarbetsplatsens identifikationsnummer.
  • Namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för alla som är verksamma i din byggverksamhet på byggarbetsplatsen Med verksamma menas inte bara anställda, utan alla som på något sätt deltar i byggverksamheten.

Dessutom är vi ansvarig för att det varje dag som någon är verksam på arbetsplatsen förs in när personen har börjat respektive slutat sitt arbetspass. Uppgifterna ska föras in direkt – inte i förväg eller efterhand. De ska också vara kopplade till personens identifikationsuppgifter –iD06

Visa uppgifterna om Skatteverket kommer på kontrollbesök

Skatteverket kan göra kontrollbesök på byggarbetsplatsen och då ska de omedelbart kunna tillhandahållas personalliggare med alla uppgifter, ändringar och tillägg. Skatteverket ska kunna läsa uppgifterna elektroniskt. Du kan ta ut dem på papper, men det är inget krav. Krypterade uppgifter ska vara dekrypterade.

ID06, vad är det?

Flera av de tekniska lösningar som finns redan i dag bygger på att man som individ ska kunna identifiera och registrera sig med det av byggbranschen rekommenderade id-kortet ID06. ID06-kortet är ett id-kort som dels kan tjäna som identifikation av alla som bär det på en byggarbetsplats, dels sköta registrering i personalliggaren då id-kortet även innehåller en RIFID-tagg som överför kortinnehavarens uppgifter till personalliggaren på elektronisk väg.

Det är viktigt för oss att detta följs och att ni som kund vid byte av säkerhetsdörrar/ trapphusrenovering känner er trygga med oss, Svenska skydd som entreprenör!

Du kanske också gillar...

Inga kommentarer

Lämna ett svar